Có được yêu cầu hòa giải viên thương mại cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được yêu cầu hòa giải viên thương mại cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp không? Hòa giải viên thương mại không được thực hiện hành vi gì? Chào luật sư, công ty tôi có một vụ tranh chấp thương mại với bên khác và đã đưa ra hòa giải thương mại, vậy cho tôi hỏi công ty tôi có được yêu cầu hòa giải viên cung cấp thông tin liên quan tới vụ tranh chấp hay không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được yêu cầu hòa giải viên thương mại cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp không?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại như sau:

1. Hòa giải viên thương mại có các quyền sau đây:

a) Chấp nhận hoặc từ chối thực hiện hoạt động hòa giải thương mại;

b) Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật;

c) Được hưởng thù lao từ việc thực hiện hoạt động hòa giải thương mại theo thỏa thuận với các bên tranh chấp;

d) Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và của pháp luật có liên quan.

2. Hòa giải viên thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử của hòa giải viên thương mại; độc lập, vô tư, khách quan, trung thực;

b) Tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội;

c) Bảo vệ bí mật thông tin về vụ tranh chấp mà mình tham gia hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật;

d) Thông báo cho các bên về thẩm quyền, thù lao và chi phí trước khi tiến hành hòa giải;

đ) Không được đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện hay tư vấn cho một trong các bên, không được đồng thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã tiến hành hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và của pháp luật có liên quan.

Theo đó, có thể yêu cầu hòa giải viên thương mại cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp nếu các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật.

Hòa giải viên thương mại không được thực hiện hành vi gì?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về những hành vi bị cấm đối với hòa giải viên thương mại như sau:

1. Tiết lộ thông tin về vụ việc, khách hàng mà mình biết được trong quá trình hòa giải, trừ trường hợp được các bên tranh chấp đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Vi phạm quy tắc đạo đức hòa giải viên thương mại.

3. Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ các bên ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận.

4. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.