Thành viên góp vốn phải góp đủ vốn trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:19/05/2022

Thành viên góp vốn phải góp đủ vốn trong bao nhiêu ngày? không góp đủ vốn thì có được giảm vốn điều lệ? Tôi cùng một vào người thành lập công ty TNHH tôi muốn biết là phải góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn nào? Nhờ anh/chị hướng dẫn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thành viên góp vốn phải góp đủ vốn trong bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

...

Như vậy theo quy định như trên, bạn và các thành viên góp vốn khác phải thực hiện góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Không góp đủ vốn thì có được giảm vốn điều lệ?

Căn cứ Khoản 3 Điều 68 Luật này công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

Theo quy định như trên, công ty của bạn có thể giảm vốn điều lệ nếu vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin