Khi quỹ đầu tư chứng khoán giải thể thứ tự thanh toán các nghĩa vụ thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:18/05/2022

Khi quỹ đầu tư chứng khoán giải thể thứ tự thanh toán các nghĩa vụ thực hiện thế nào? Điều kiện để tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán? Thành viên lưu ký chứng khoán có những quyền nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi quỹ đầu tư chứng khoán giải thể thứ tự thanh toán các nghĩa vụ thực hiện thế nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới, cho tôi hỏi khi quỹ đầu tư chứng khoán giải thể thì phải thanh toán các nghĩa vụ theo thư tự thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019 quy định tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lại sau khi trừ chi phí giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

- Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

- Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác;

- Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ đầu tư chứng khoán.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Điều kiện để tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định này thì tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng điều kiện nào? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 quy định tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;

- Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Thành viên lưu ký chứng khoán có những quyền nào?

Được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định thành viên lưu ký có những quyền nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 56 Luật chứng khoán 2019  quy định thành viên lưu ký có các quyền sau đây:

- Cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng;

- Quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin