Quy định về thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán?

Ngày hỏi:18/05/2022

Quy định về thành lập và tổ chức hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán? Nội dung điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán? Trình tự giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về thành lập và tổ chức hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán?

Được biết có quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, tôi đang hoạt động trong lĩnh vực này, cho tôi hỏi theo quy định mới này thì quỹ đầu tư chứng khoán được thành lập và tổ chức hoạt động thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 100 Luật Chứng khoán 2019 thì việc thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như sau:

- Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 108 của Luật này và phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 113 của Luật này và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục về chào bán, thành lập, tổ chức lại, giải thể các quỹ đầu tư chứng khoán quy định tại Điều 99 và Điều 114 của Luật này.

- Hoạt động của các loại hình quỹ quy định tại Điều 99 và Điều 114 của Luật này thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới thì điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán gồm những nội dung nào? Được cơ quan có thẩm quyền nào thông qua? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời: Căn cứ Điều 103 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

- Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán dự thảo và được Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán thông qua.

- Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát;

+ Ngày thành lập quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Mục tiêu hoạt động; lĩnh vực đầu tư; thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Vốn góp và quy định về thay đổi vốn điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát; các trường hợp thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát; quy định về việc ủy quyền cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát;

+ Quy định về Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Các hạn chế đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Quy định về việc đăng ký sở hữu chứng chỉ quỹ và lưu giữ sổ đăng ký nhà đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Quy định về việc lựa chọn ngân hàng giám sát; lựa chọn và thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

+ Quy định về chuyển nhượng, phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở; quy định về việc niêm yết chứng chỉ quỹ đóng;

+ Các loại chi phí và thu nhập của quỹ đầu tư chứng khoán; mức phí, thưởng đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát; các trường hợp và phương pháp phân chia thu nhập của quỹ đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư;

+ Phương thức xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán, giá trị tài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ;

+ Quy định về giải quyết xung đột lợi ích;

+ Quy định về chế độ báo cáo;

+ Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Cam kết của ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về việc thực hiện nghĩa vụ với quỹ đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư và tuân thủ Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Thể thức tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trình tự giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Tôi nghe nói Quốc hội mới thông qua quy định điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, cho tôi hỏi theo quy định này thì việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện theo trình tự nào? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời: Căn cứ Điều 104 Luật Chứng khoán 2019 quy định trình tự giải thể quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

- Trong thời hạn 03 tháng trước ngày tiến hành giải thể theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ đầu tư chứng khoán thuộc trường hợp giải thể theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều này, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán phải triệu tập Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán để thông qua phương án giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm hoàn tất việc thanh lý tài sản quỹ và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư theo phương án được Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán thông qua.

- Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lại sau khi trừ chi phí giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

+ Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

+ Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác;

+ Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ đầu tư chứng khoán.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin