Thẩm quyền bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thẩm quyền bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng? Công tác tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẩm quyền bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng?

Căn cứ theo Tiểu mục 1 Mục III Phần B Tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-UBKTTW quy định về thẩm quyền bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng:

1. Đối với ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng

- Đối với thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch kiểm tra. Đối với chức danh khác, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

- Đối với cán bộ, công chức ở cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ủy ban kiểm tra phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp xem xét, trình ban thường vụ cấp ủy quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Đối với ngạch Kiểm tra viên chính và Kiểm tra viên của Đảng

- Vụ Tổ chức - Cán bộ lập danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn báo cáo lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định.

- Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp lập danh sách cán bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý báo cáo ban thường vụ cấp ủy xem xét, quyết định đối với kiểm tra viên chính, báo cáo thường trực cấp ủy xem xét quyết định với kiểm tra viên.

Công tác tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng?

Căn cứ theo Phần C Tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-UBKTTW quy định về thẩm quyền bổ nhiệm ngạch của kiểm tra Đảng như sau:

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Quy định này chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

2. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên đối với cán bộ, công chức thuộc địa phương, đơn vị mình gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tổng hợp.

Cán bộ, công chức hưởng lương ngạch Kiểm tra Đảng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng (riêng cán bộ, công chức đang hưởng lương ngạch cán sự công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW, ngày 31/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương).

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để nghiên cứu, giải quyết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin