Doanh nghiệp có được phép quyên góp từ thiện trước khi làm thủ tục phá sản hay không?

Ngày hỏi:13/05/2022

Doanh nghiệp có được phép quyên góp từ thiện trước khi làm thủ tục phá sản không? Thời hiệu tuyên bố giao dịch vô hiệu là bảo lâu? Hiện công ty tôi đang làm thủ tục phá sản, trước đó ba tháng chúng tôi có quyên góp cho trại trẻ mồ côi 300 triệu đồng. Cho hỏi là việc chúng tôi phá sản có ảnh hưởng đến sự quyên góp này không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Doanh nghiệp có được phép quyên góp từ thiện trước khi làm thủ tục phá sản không?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Phá sản 2014 quy định về giao dịch bị coi là vô hiệu như sau:

1. Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;

b) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;

d) Tặng cho tài sản;

đ) Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

e) Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo đó, nếu lúc làm thủ tục phá sản công ty bạn mất khả năng thanh toán thì việc công ty của bạn quyên góp 300 trăm triệu cho quỹ từ thiện trại trẻ mồ côi trong thời gian 3 tháng trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì bị coi là vô hiệu. Còn nếu khi làm thủ tục phá sản, công ty bạn vẫn đủ khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chinh thì việc phá sản của công ty bạn không ảnh hưởng đến việc quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Thời hiệu tuyên bố giao dịch vô hiệu

Căn cứ Điều 60 Luật trên quy định thời hiệu tuyên bố giao dịch vô hiệu như sau:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc Tòa án nhân dân phát hiện giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 59 của Luật này thì Tòa án nhân dân ra một trong các quyết định sau:

a) Không chấp nhận yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản;

b) Tuyên bố giao dịch vô hiệu, hủy bỏ các biện pháp bảo đảm và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, bên giao kết với doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền làm đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu phải ra một trong các quyết định sau:

a) Không chấp nhận đề nghị xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu;

b) Hủy bỏ quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu. Trường hợp có tranh chấp thì được giải quyết theo quy định tại Chương X của Luật này.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động tổ chức thi hành quyết định theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin