Sổ theo dõi xử lý văn bản trái pháp luật trên cơ sở dữ liệu về pháp luật tại TPHCM?

Ngày hỏi:13/05/2022

Sổ theo dõi xử lý văn bản trái pháp luật trên cơ sở dữ liệu về pháp luật tại TPHCM? Mẫu phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị việc kiểm tra, ra soát văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu về pháp luật tại TPHCM? Mẫu phiếu rà soát văn bản quy phạm pháp luật về pháp luật tại TPHCM?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Sổ theo dõi xử lý văn bản trái pháp luật trên cơ sở dữ liệu về pháp luật tại TPHCM

Theo Mẫu số 02 Phụ lục I Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Mẫu số 02. Sổ theo dõi xử lý văn bản trái pháp luật

Tên cơ quan lập sổ theo dõi

 

 

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ
VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT

 

 

NĂM:

 

STT

Văn bản trái pháp luật2

Đề xuất xử lý

Kết quả xử lý

Văn bản đề xuất3

Nội dung đề xuất

Người ký

Cơ quan/người có trách nhiệm xử lý

Văn bản xử lý4

Nội dung xử lý

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

2 Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên cơ quan ban hành, tên văn bản.

3 Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản đề xuất.

4 Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản xử lý.

 

Mẫu phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị việc kiểm tra, ra soát văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu về pháp luật tại TPHCM

Theo Mẫu số 03 Phụ lục I Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Mẫu số 03. Mẫu phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

TÊN CƠ QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiếp nhận vào lúc: …………….. ngày…………….

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị:

- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………….Email: ………………………………..

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ……năm……
Cán bộ tiếp nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu phiếu rà soát văn bản quy phạm pháp luật về pháp luật tại TPHCM

Theo Mẫu số 04 Phụ lục I Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như sau:

 

Mẫu số 04 - Mẫu phiếu rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản được rà soát5:

Người rà soát văn bản:

Cơ quan/đơn vị công tác:

Thời điểm rà soát văn bản (ngày/tháng/năm):

STT

Nội dung rà soát6

Căn cứ rà soát

Ý kiến xem xét, đánh giá của người rà soát

Ý kiến đề xuất

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Người rà soát7

___________________

5 Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành văn bản được rà soát.

6 Nội dung rà soát văn bản theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

7 Người rà soát ký, ghi rõ họ, tên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin