Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bị tai biến thì ai là người có quyền điều hành công ty?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bị tai biến thì ai là người điều hành công ty? Người đại diện cho chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện tất cả các quyền điều hành công ty không? Chào luật sư, ba tôi là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, hiện tại bị tai biến thì tôi có thể thay ba điều hành công ty không? Nếu được điều hành công ty thì tôi có thể thực hiện tất cả quyền điều hành công ty không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bị tai biến thì ai là người điều hành công ty?

Căn cứ Khoản 5 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mà bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người đại diện.

Ngoài ra tại Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện theo pháp luật của cá nhân như sau:

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tại Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Theo đó, ba bạn bị tai biến dẫn tới hạn chế năng lực hành vi dân sự, ó khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người đại diện. Về đại diện có thể do tòa án chỉ định hoặc đại diện theo ủy quyền theo như quy định Bộ luật dân sự trên.

Người đại diện cho chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện tất cả các quyền điều hành công ty không?

Theo Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 quy định về phạm vi đại diện như sau:

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Điều lệ của pháp nhân;

c) Nội dung ủy quyền;

d) Quy định khác của pháp luật.

2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

Như vậy, khi bạn đại diện cho ba bạn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty thì chỉ có thể thực hiện trong phạm vi đại diện theo quy định của pháp luật. Trường hợp phạm vi đại diện là toàn bộ quyền và nghĩa vụ được căn cứ dựa trên quyết định của cơ quan có thẩm quyền, điều lệ của pháp nhân, hợp đồng ủy quyền thì bạn mới có thể thực hiện tất cả quyền điều hành công ty.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin