Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại TPHCM?

Ngày hỏi:12/05/2022

Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại TPHCM? Trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại TP.HCM? Mong được giải đáp

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại TPHCM?

Căn cứ Điều 32 Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản như sau:

1. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản bao gồm các tài liệu bằng văn bản, được phân loại sắp xếp một cách khoa học và tin học hóa để thống nhất quản lý, tra cứu, sử dụng.

2. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản gồm:

a) Văn bản phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.

b) Hồ sơ rà soát văn bản theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố phê duyệt.

c) Kết quả hệ thống hóa văn bản ban hành theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố phê duyệt.

d) Kết quả kiểm tra và xử lý văn bản; các thông tin về nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Các tài liệu khác có liên quan.

Trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại TP.HCM?

Điều 33 Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về Trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố tổ chức xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; thường xuyên tổ chức việc cập nhật các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 32 của Quy chế này vào Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

2. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh phải được kết nối, tích hợp với Công báo điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm thường xuyên thu thập, cung cấp thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản để cung cấp cho Trung tâm Công báo Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố để cập nhật tình trạng, thông tin về văn bản sau khi được kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin