Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên CSDL quốc gia về pháp luật do HĐND, UBND Thành phố HCM ban hành?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do HĐND, UBND Thành phố HCM ban hành? Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, xã ban hành tại TPHCM?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do HĐND, UBND Thành phố HCM ban hành?

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành như sau:

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn Thành phố phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát thường xuyên, theo chuyên đề và theo lĩnh vực văn bản của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

b) Người đứng đầu tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản.

c) Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát văn bản khi được yêu cầu.

d) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn Thành phố được giao nhiệm vụ rà soát văn bản có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân để phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân kiến nghị Hội đồng nhân dân xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân.

đ) Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc rà soát thường xuyên và rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực đối với văn bản có liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; thực hiện việc rà soát nhằm phục vụ việc xác định hiệu lực văn bản để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực, ngưng hiệu lực hàng năm.

e) Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát của Sở, ban, ngành Thành phố, lập danh mục văn bản được rà soát, báo cáo kết quả rà soát văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, xã ban hành tại TPHCM?

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, phường, xã, thị trấn ban hành:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành.

b) Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thường xuyên tiến hành rà soát các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân quận, phường ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 để xác định hiệu lực của văn bản, kiến nghị xử lý qua rà soát.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân phường ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 để xác định hiệu lực của văn bản, kiến nghị xử lý qua rà soát.

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực hàng năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin