Báo cáo tài chính được nộp để phát hành chứng khoán khi vừa kết thúc kỳ kiểm toán năm trước thì giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2022

Báo cáo tài chính được nộp để phát hành chứng khoán khi vừa kết thúc kỳ kiểm toán năm trước thì giải quyết thế nào? Chào bán chứng khoán ra công chúng có những hình thức nào? Em muốn hỏi là công ty muốn được phát hành chứng khoán nhưng không biết là trong trường hợp cuối năm nay công ty em làm hồ sơ phát hành chứng khoán nhưng báo cáo tài chính làm là khi vừa kết thúc kỳ kiểm toán thì sẽ giải quyết thế nào? Mong được giải đáp

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Báo cáo tài chính được nộp để phát hành chứng khoán khi vừa kết thúc kỳ kiểm toán năm trước thì giải quyết thế nào?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về báo cáo tài chính như sau:

4. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán, trong đó:

a) Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm trước liền kề. Trường hợp tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán;

b) Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau ngày kết thúc kỳ kế toán gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét, tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo về vốn góp của chủ sở hữu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì khi doanh nghiệp bạn nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán, báo cáo tài chính của năm trước thì hồ sơ có thể chưa có kiểm toán nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán trong 02 liền kề.

 

Chào bán chứng khoán ra công chúng có những hình thức nào?

Theo Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

1. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:

a) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

b) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

c) Kết hợp hình thức quy định tại các điểm a, b khoản này;

d) Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

2. Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:

a) Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

b) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.

3. Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

4. Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin