Gửi Đô la mỹ vào ngân hàng có được bảo hiểm không?

Ngày hỏi:11/05/2022

Gửi Đô la mỹ vào ngân hàng có được bảo hiểm hay không? Những loại tiền gửi nào không được bảo hiểm? Chào anh chị, tôi có người thân từ Mỹ gửi về một ít tiền đô, anh chị cho tôi hỏi khi tôi gửi tiền đô vào ngân hàng thì số tiền của tôi có được bảo hiểm hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Gửi Đô la mỹ vào ngân hàng có được bảo hiểm hay không?

Tại Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về tiền gửi được bảo hiểm như sau:

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.

Căn cứ theo quy định hiện hành thì tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Chính vì vậy, tiền gửi bằng Đô la Mỹ sẽ không được bảo hiểm.

Những loại tiền gửi nào không được bảo hiểm?

Tại Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về tiền gửi không được bảo hiểm như sau:

1. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.

2. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

3. Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Như vậy, nếu gửi các loại tiền được liệt kê ở trên vào ngân hàng thì các loại tiền gửi này sẽ không được bảo hiểm.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin