Có được tạm ngừng tập sự hành nghề đấu giá vì lý do cá nhân hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được tạm ngừng tập sự hành nghề đấu giá vì lý do cá nhân không? Hết thời hạn tạm ngừng tập sự nhưng không tiếp tục tập sự thì có được tập sự tiếp khi quay trở lại không? Chào ban biên tập, hiện tại tôi đang tập sự hành nghề đấu giá ở một tổ chức thì có thể tạm ngừng lại việc tập sự được không? Nếu thời gian tạm ngừng lâu xong sau đó quay lại thì có được tập sự tiếp hay phải đăng ký lại từ đầu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được tạm ngừng tập sự hành nghề đấu giá vì lý do cá nhân không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về tạm ngừng tập sự, chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá như sau:

1. Trường hợp có lý do chính đáng, người tập sự được tạm ngừng tập sự nhưng phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản nơi mình đang tập sự. Thời gian tạm ngừng không quá 02 tháng và không được tính vào thời gian tập sự.

Như vậy, người tập sự có lý do chính đáng có thể xin tạm ngừng tập sự nhưng thời gian tạm ngừng không quá 2 tháng và không được tính vào thời gian tập sự.

Hết thời hạn tạm ngừng tập sự nhưng không tiếp tục tập sự thì có được tập sự tiếp khi quay trở lại không?

Theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 06/2017/TT-BTP có quy định như sau:

2. Người tập sự chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tự chấm dứt tập sự;

b) Đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự quy định tại khoản 1 Điều này mà không tiếp tục tập sự;

c) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật đấu giá tài sản;

d) Bị xóa tên khỏi danh sách người tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Thông tư này.

Ngoài ra tại Khoản 4 Điều trên quy định:

4. Người chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này tập sự lại theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

Người chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được tập sự lại khi lý do chấm dứt tập sự không còn.

Người bị chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá quy định tại điểm d khoản 2 Điều này được tập sự lại sau thời hạn một năm kể từ ngày bị chấm dứt tập sự.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư trên quy định như sau:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá, người được miễn đào tạo nghề đấu giá lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản phân công đấu giá viên trong tổ chức mình hướng dẫn tập sự. Tại cùng một thời điểm, một đấu giá viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự. Tổ chức đấu giá tài sản không được từ chối nhận tập sự trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận người tập sự, tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở về việc nhận tập sự và đấu giá viên hướng dẫn tập sự.

Theo đó, người đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự hành nghề đấu giá nhưng không tiếp tục tập sự sẽ bị chấm dứt tập sự. Nếu muốn tập sự sẽ phải đăng ký tập sự lại từ đầu theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.