Các mục tiêu của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Ngày hỏi:11/05/2022

Các mục tiêu của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp được quy định như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, nhờ anh/chị hướng dẫn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mục tiêu chung của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Theo Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 01/06/2022) mục tiêu chung của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp như sau:

Bồi dưỡng cho người học đạt những năng lực sư phạm cần thiết, đáp ứng yêu cầu về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp.

Mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Theo Tiểu mục 2 Mục này mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp được quy định như sau:

- Kiến thức:

+ Trình bày các kiến thức cơ bản về tâm lý học và khoa học giáo dục trong hoạt động sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

+ Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp sư phạm trong dạy học và giáo dục cho người học trình độ sơ cấp;

+ Nêu được các bước cơ bản phát triển chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Mô tả được quy trình thiết kế và tổ chức dạy học kiểu bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trình độ sơ cấp.

+ Trình bày được nguyên tắc và các bước tiến hành rèn luyện kỹ năng sư phạm trong đào tạo trình độ sơ cấp.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được bài lý thuyết, thực hành, tích hợp trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế được giáo án cho các bài lý thuyết, thực hành và tích hợp đúng biểu mẫu theo quy định;

+ Thực hiện bài lý thuyết, thực hành và tích hợp đảm bảo đúng các bước lên lớp, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng loại bài học;

+ Tổ chức, quản lý hiệu quả quá trình dạy học, giáo dục trình độ sơ cấp;

+ Vận dụng được phương pháp, kỹ thuật, quy trình phát triển chương trình đào tạo sơ cấp;

+ Sử dụng hợp lý phương pháp, phương tiện, thiết bị, dụng cụ và vật tư trong dạy học phù hợp với từng loại bài học trong đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế công cụ và tiến hành đánh giá được năng lực người học đảm bảo khách quan, trung thực, xác định được tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phù hợp với mục tiêu , mô-đun, môn học, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm chủ phương pháp và kỹ thuật dạy học trình độ sơ cấp. Tự tin thực hiện các bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trong đào tạo trình độ sơ cấp, thể hiện được đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo trong dạy học, chủ động học tập phát triển năng lực nghề nghiệp.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin