Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như nào?

Ngày hỏi:11/05/2022

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như thế nào? Quy định về chủ trì phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như nào? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như thế nào?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 99/QĐ-UBDT năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng như sau:

1. Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng gồm: Giám đốc và không quá 3 (ba) Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, quản lý, điều hành các hoạt động của Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, theo dõi chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị trực thuộc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng, gồm:

a) Văn phòng Ban QLDA;

b) Phòng kế hoạch - tổng hợp;

c) Phòng kỹ thuật - thẩm định;

d) Phòng tài chính - kế toán.

Trước mắt thành lập 02 phòng: Phòng kế hoạch - tổng hợp và Phòng tài chính - kế toán. Trong quá trình hoạt động, căn cứ quy mô, số lượng, điều kiện cụ thể của các dự án được giao quản lý, Giám đốc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng đề xuất phương án tổ chức các phòng, ban trực thuộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định.

3. Biên chế và số lượng người làm việc của Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trước mắt, được sử dụng từ 07 - 09 biên chế công chức hành chính của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc theo hình thức biệt phái để bố trí vào các vị trí chức danh chủ chốt và viên chức làm chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư.

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng dự án trụ sở làm việc của Ủy ban Dân tộc tại địa chỉ số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Giám đốc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng tham mưu sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức cho phù hợp.

Quy định về chủ trì phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như nào?

Theo Điều 4 Quyết định 99/QĐ-UBDT năm 2018 có quy định như sau:

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Giám đốc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng tham mưu bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức lãnh đạo chủ chốt của Ban QLDA, viên chức, người lao động sau khi sáp nhập phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quyết định và tổ chức thực hiện.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA dự án chuyên ngành xây dựng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng căn cứ Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, ban, Phó trưởng phòng, ban chuyên môn, Giám đốc quản lý dự án, viên chức, người lao động của Ban quản lý dự án theo phân cấp, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin