Chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như nào?

Ngày hỏi:11/05/2022

Chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như thế nào? Quy định về nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Quyết định 99/QĐ-UBDT năm 2018 quy định về Chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng như sau:

1. Chức năng

1.1. Chức năng làm chủ đầu tư:

a) Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao.

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

1.2. Chức năng nhận ủy thác quản lý dự án đầu tư:

Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao và được đối tác yêu cầu.

1.3. Chức năng khác:

a) Tìm kiếm và khai thác các công việc liên quan đến hoạt động xây dựng gồm: Lập quy hoạch xây dựng; lập Báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư; lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tổ chức khảo sát, thiết kế xây dựng; giám sát xây dựng, quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và các hoạt động khác liên quan đến xây dựng công trình.

b) Thực hiện các chức năng khác khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Quy định về nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc?

Theo Khoản 2 Điều 2 Quyết định 99/QĐ-UBDT năm 2018 quy định về nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng như sau:

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư:

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng của Ủy ban Dân tộc.

b) Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

c) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác.

d) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có); thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện, giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

e) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

g) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA theo quy định.

h) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

i) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Nhiệm vụ quản lý dự án:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng.

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

c) Được sử dụng kinh phí từ nguồn chi phí quản lý dự án và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) để đảm bảo hoạt động của Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng theo quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án.

d) Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

f) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc được ủy quyền thực hiện.

2.3. Nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý dự án:

Thực hiện theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án đã được ký kết với các chủ đầu tư khác, phù hợp với năng lực hoạt động của mình (thực hiện theo Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

2.4. Giám sát thi công xây dựng công trình:

Thực hiện giám sát thi công công trình theo quy định của pháp luật đối với các hợp đồng đã được ký kết.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

2.6. Nhiệm vụ cụ thể sau khi sáp nhập:

a) Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng đại diện của Ủy ban Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 219/QĐ-UBDT ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

b) Thực hiện quản lý dự án đối với dự án xây dựng Học viện Dân tộc theo hợp đồng ủy thác số 01/2017/HĐUT ngày 02/6/2017 giữa Học viện Dân tộc và Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

c) Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc và dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện hai dự án này theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin