Có được lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá không? Thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá thì thời gian tập sự được tính thế nào? Chào luật sư, em đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá thì có được lựa chọn tổ chức đấu giá để tập sự không? Nếu thay đổi nơi tập sự thì thời gian tập sự tính lại từ đầu hay tính tổng thời gian tập sự ở các nơi? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định như sau:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá, người được miễn đào tạo nghề đấu giá lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản phân công đấu giá viên trong tổ chức mình hướng dẫn tập sự. Tại cùng một thời điểm, một đấu giá viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự. Tổ chức đấu giá tài sản không được từ chối nhận tập sự trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận người tập sự, tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở về việc nhận tập sự và đấu giá viên hướng dẫn tập sự.

Như vậy, bạn đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá được chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự theo quy định trên.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá thì thời gian tập sự được tính thế nào?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BTP về thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá như sau:

1. Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản khác có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự chuyển đến thông báo cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở, kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản đã nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tư pháp điều chỉnh thông tin về việc tập sự của người tập sự trong danh sách người tập sự hành nghề đấu giá.

2. Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự chuyển đến thông báo cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở, kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản đã nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức.

Tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự đã tập sự thông báo cho Sở Tư pháp để xóa tên người tập sự khỏi danh sách người tập sự của Sở Tư pháp.

3. Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức đấu giá tài sản.

Theo đó, việc thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá thì thời gian tập tự được tính bằng tổng thời gian tập sự của bạn tại các tổ chức đấu giá tài sản.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.