Mức bồi thường đối với cây lâu năm khi nhà nước thực hiện thu hồi đất tính như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mức bồi thường đối với cây lâu năm khi nhà nước thu hồi đất tính như thế nào? Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất? Đất cả tôi sắp được nhà nước thu hồi, đất của tôi trồng câu lâu năm, tôi muốn biết mức bồi thường được tính như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mức bồi thường đối với cây lâu năm khi nhà nước thực hiện thu hồi đất tính như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Như vậy, theo quy định như trên, mức bồi thường đối với câu lâu năm khi nhà nước thu hồi đấy sẽ được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất?

Theo Điều 92 Luật này các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất như sau:

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.