Trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ Tài chính trong thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

Ngày hỏi:10/05/2022

Trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 được quy định như thế nào? Mong được anh/chị hướng dẫn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Y tế trong thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quyết định 546/QĐ-TTg năm 2022 trách nhiệm của Bộ Y tế trong thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 như sau:

a) Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia bảo hiểm y tế tăng.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất Luật bảo hiểm y tế sửa đổi để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: bổ sung đối tượng thuộc các nhóm chưa quy định trong Luật bảo hiểm y tế hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

d) Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

Theo Khoản 4 Điều này trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 như sau:

a) Bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tham gia bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo đảm ổn định để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin