Nội dung chuyên đề tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp như nào?

Ngày hỏi:10/05/2022

Nội dung chuyên đề tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp như thế nào? Quy định về nội dung chuyên đề xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH như sau?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nội dung chuyên đề tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp như thế nào?

Căn cứ Mục II Phần IV Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định về chuyên đề tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp như sau;

Chuyên đề 10. Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

1. Khái niệm

a) Tư vấn;

b) Hỗ trợ;

c) Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp.

2. Nội dung tư vấn hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

a) Tư vấn hỗ trợ người học trong học tập theo học chế tín chỉ;

b) Tư vấn hỗ trợ người học về giao tiếp ứng xử;

c) Tư vấn hỗ trợ người học trong trải nghiệm nghề nghiệp;

d) Tư vấn hỗ trợ người học trong tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

3. Hình thức và phương pháp tư vấn, hỗ trợ người học

a) Hình thức tư vấn, hỗ trợ người học;

b) Các phương pháp tư vấn, hỗ trợ người học.

4. Khó khăn tâm lý của người học trong học tập, phát triển nghề nghiệp

a) Khó khăn tâm lý của người học trong học tập, nghiên cứu;

b) Khó khăn tâm lý của người học trong giao tiếp ứng xử;

c) Khó khăn tâm lý của người học trong hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp;

d) Khó khăn tâm lý của người học trong tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

5. Các phương pháp đánh giá khó khăn tâm lý của người học

a) Phương pháp quan sát;

b) Phương pháp trắc nghiệm;

c) Phương pháp nghiên cứu sản phẩm;

đ) Phương pháp nghiên cứu hồ sơ.

6. Quy trình tổ chức thực hiện tư vấn, hỗ trợ người học

Quy định về nội dung chuyên đề xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH như sau?

Theo Phần II Mục trên có quy định như sau:

Chuyên đề 11. Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

1. Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH (văn hóa nhà trường) và phát triển thương hiệu

a) Khái niệm văn hóa nhà trường;

b) Cấu trúc của văn hóa nhà trường;

c) Văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu của nhà trường.

2. Văn hóa nhà trường trong cơ sở GDĐH và đạo đức nghề nghiệp

a) Văn hóa nhà trường, xây dựng văn hóa nhà trường trong cơ sở GDĐH;

b) Đạo đức nghề nghiệp và biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp;

c) Hình thành hệ giá trị và bảo vệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp qua xây dựng văn hóa nhà trường.

3. Văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng và phát triển đội ngũ

a) Văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng, chuẩn chất lượng;

b) Xây dựng chuẩn chất lượng và thương hiệu của cơ sở GDĐH.

c) Nuôi dưỡng văn hóa nhà trường và vấn đề phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho giảng viên và người học.

4. Báo cáo thực tiễn công tác xây dựng văn hóa nhà trường của một cơ sở GDĐH

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin