Mục tiêu tổng quát, cụ thể của Chiến lược nợ công đến năm 2030?

Ngày hỏi:09/05/2022

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mục tiêu tổng quát Chiến lược nợ công đến năm 2030

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022 quy định về mục tiêu tổng quát của Chiến lược nợ công đến năm 2030 như sau:

2. Mục tiêu tổng quát

Tổ chức huy động vốn vay đáp ứng nhu cầu của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ với chi phí vay hợp lý, phù hợp với mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ Chính phủ ở mức an toàn, kiểm soát đối với nợ nước ngoài, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước; gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Mục tiêu cụ thể Chiến lược nợ công đến năm 2030

Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022 quy định về mục tiêu cụ thể của Chiến lược nợ công đến năm 2030 như sau:

3. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021-2025

- Kiểm soát chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về nợ bao gồm trần, ngưỡng trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt.

b) Dự kiến đến năm 2030.

- Nợ công không quá 60%GDP, nợ Chính phủ không quá 50%GDP.

- Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

- Nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Căn cứ pháp lý:

  • Đang cập nhật

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin