Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng trong CT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên ĐH như nào?

Ngày hỏi:09/05/2022

Quy định về khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng trong CT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên ĐH. Cấu trúc chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng trong CT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên ĐH

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục III Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định về khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng như sau:

a) Chương trình gồm 11 chuyên đề, được bố cục thành 3 phần;

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (gồm 3 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học (gồm 8 chuyên đề).

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b) Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời gian là: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 196 tiết

+ Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 24 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết

Cấu trúc chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học như thế nào?

Theo Tiểu mục 2 Mục III Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định về cấu trúc chương trình như sau:

TT

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

48

20

28

1

Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

12

8

4

2

Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy đại học

12

4

8

3

Quản lý nhà nước về GDĐH và quản trị cơ sở GDĐH

16

8

8

 

Ôn tập và kiểm tra phần I

8

 

8

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học

164

76

88

4

Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

24

12

12

5

Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

20

8

12

6

Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong cơ sở GDĐH

32

16

16

7

Chuyển đổi số trong GDĐH và phát triển mô hình giáo dục đại học mở

12

8

4

8

Kiểm định chất lượng GDĐH

12

8

4

9

Giảng viên đại học với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

20

8

12

10

Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

20

8

12

11

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

16

8

8

 

Ôn tập và kiểm tra phần II

8

 

8

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

24

4

20

1

Tìm hiểu thực tế

12

 

12

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

4

4

 

3

Viết thu hoạch

8

 

8

 

Khai giảng, bế giảng

4

 

4

 

Tổng cộng:

240

100

140

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin