Tổ chức phát hành chứng khoán được chào bán chứng khoán giá thấp hơn mệnh giá không?

Ngày hỏi:07/05/2022

Tổ chức phát hành chứng khoán được chào bán chứng khoán giá thấp hơn mệnh giá không? Tổ chức phát hành chứng khoán có thể thông báo trước về thông tin chào bán ra công chúng không? Doanh nghiệp của tôi đang hoàn thành hồ sơ để gửi cho Uỷ ban chứng khoán theo đó, chúng tôi muốn biết là vì doanh nghiệp còn nhỏ nên muốn chào bán với mức chứng khoán nhỏ hơn mệnh giá thfi được không? Chúng tôi có thể thông báo thông tin chào bán ra công chúng khi chờ khi đã nộp hồ sơ lên Uỷ ban chứng khoán nhà nước không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức phát hành chứng khoán được chào bán chứng khoán giá thấp hơn mệnh giá không?

Căn cứ Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 quy định về mệnh giá chứng khoán như sau:

1. Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam.

2. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

3. Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp tổ chức phát hành chứng khoán thấp hơn mệnh giá thì vẫn có thể chào bán với mức giá thấp hơn mệnh giá quy định.

Tổ chức phát hành chứng khoán có thể thông báo trước về thông tin chào bán ra công chúng không?

Theo Điều 24 Luật Chứng Khoán 2019 quy định về thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

Trong thời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức, cá nhân có liên quan chỉ được sử dụng trung thực và chính xác các thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường, trong đó phải nêu rõ các thông tin về ngày phát hành và giá bán chứng khoán là thông tin dự kiến.

Theo đó, thì tổ chức bán chứng khoán ra công chúng có thể sử dụng thông tin đã gửi cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường và nêu rõ ngày phát hành giá bán chỉ là thông tin dự kiến.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin