Chuyên đề bồi dưỡng giảng viên về kiểm định chất lượng trường CĐSP như thế nào?

Ngày hỏi:07/05/2022

Chuyên đề bồi dưỡng giảng viên về kiểm định chất lượng trường cao đẳng sư phạm. Chuyên đề bồi dưỡng giảng viên cao đẳng sư phạm với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Chuyên đề bồi dưỡng giảng viên về kiểm định chất lượng trường CĐSP

Căn cứ Phần II Mục IV Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định về "Chuyên đề 8. Kiểm định chất lượng trường CĐSP" như sau:

1. Kiểm định chất lượng

a) Khái niệm về chất lượng, quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng trong giáo dục;

b) Vai trò của kiểm định chất lượng;

c) Kiểm định chất lượng của một số quốc gia.

2. Kiểm định chất lượng trường CĐSP

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng trường CĐSP;

b) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường CĐSP;

c) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường CĐSP;

d) Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường CĐSP.

3. Báo cáo thực tế công tác kiểm định của một trường CĐSP

Chuyên đề bồi dưỡng giảng viên CĐSP với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Căn cứ Phần II Mục IV Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định về "Chuyên đề 9. Giảng viên CĐSP với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo" như sau:

1. Những vấn đề chung về khoa học và công nghệ

a) Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội;

b) Quy định cơ bản về hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP;

c) Gắn kết NCKH với đào tạo và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy trong trường CĐSP.

2. NCKH, phát triển và chuyển giao công nghệ

a) Tổ chức hoạt động NCKH;

b) Tổ chức hoạt động chuyển giao công nghệ;

c) Tổ chức, hướng dẫn hoạt động NCKH cho sinh viên.

3. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

a) Nội dung hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ;

c) Sở hữu trí tuệ và sử dụng thông tin, kết quả NCKH và công nghệ;

4. Liêm chính trong học thuật và tổng quan các xu hướng phát triển khoa học và công nghệ hiện đại

5. Hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

a) Bối cảnh, những thách thức và xu hướng trong hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài;

b) Bối cảnh và xu hướng hợp tác, liên kết đào tạo trong khối ASEAN.

c) Hợp tác quốc tế trong NCKH và đào tạo cán bộ khoa học

6. Báo cáo thực tế hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo của trường CĐSP

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin