Thời gian kiểm tra bài thi viết kết quả tập sự hành nghề công chứng là bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian kiểm tra bài thi viết kết quả tập sự hành nghề công chứng là bao lâu? Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trước đó có được đăng ký kiểm tra lại không? Cho tôi hỏi thời gian làm kiểm tra phần thi viết bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng là bao nhiêu lâu? Nếu bị rớt thì có được đăng ký thi lại hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian kiểm tra bài thi viết kết quả tập sự hành nghề công chứng là bao lâu?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định về nội dung và hình thức kiểm tra như sau:

1. Nội dung kiểm tra bao gồm:

a) Pháp luật về công chứng, chứng thực; Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng;

b) Kỹ năng hành nghề công chứng.

2. Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra vấn đáp.

a) Bài kiểm tra viết: Kiểm tra các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Thời gian kiểm tra viết là 180 phút.

b) Kiểm tra vấn đáp: Thí sinh trình bày nội dung, nêu cách giải quyết đối với yêu cầu công chứng cụ thể và trả lời các câu hỏi do Ban Chấm thi đặt ra.

Như vậy, thời gian làm bài kiểm tra viết kết quả tập sự hành nghề công chứng là 180 phút theo quy định trên.

Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trước đó có được đăng ký kiểm tra lại không?

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định về đăng ký tham dự kiểm tra như sau:

1. Những người sau đây được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng:

a) Người đã hoàn thành thời gian tập sự và các nghĩa vụ của Người tập sự theo quy định của Luật công chứng và Thông tư này;

b) Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước.

Người không đạt yêu cầu trong ba kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thì không được đăng ký tham dự kiểm tra và phải tập sự lại.

2. Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-02);

b) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc ghi tên người đó vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Theo đó, người không đạt yêu cầu trong bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trước đó có thể đăng ký dự thi lại trừ trường hợp không đạt yêu cầu trong ba kỳ kiểm tra trước đó thì phải đăng ký tập sự lại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.