Có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì phải tập sự hành nghề công chứng bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:06/05/2022

Có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì phải tập sự hành nghề công chứng bao lâu? Đổi địa điểm tập sự hành nghề công chứng thì thời gian tập sự tại tổ chức cũ có được tính vào tổng thời gian tập sự không? Tôi đã có giấy chứng nhận bồi dường nghề công chứng rồi thì khi đi tập sự thì phải tập sự trong thời gian bao lâu? Nếu đổi địa điểm tập sự thì thời gian tập sự tại địa điểm cũ có được tính vào thời gian tập sự hay phải tính thời gian lại từ đầu? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì phải tập sự hành nghề công chứng bao lâu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật Công chứng 2014 quy định về tập sự hành nghề công chứng như sau:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Như vậy, đối với người đã có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì thời gian tập sự là 06 tháng theo quy định trên.

Đổi địa điểm tập sự hành nghề công chứng thì thời gian tập sự tại tổ chức cũ có được tính vào tổng thời gian tập sự không?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định về thời gian tập sự hành nghề công chứng như sau:

1. Thời gian tập sự hành nghề công chứng (sau đây gọi là thời gian tập sự) quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật công chứng được tính từ ngày Người tập sự được ghi tên vào Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp.

2. Trong trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Tổng thời gian tập sự được tính khi Người tập sự có thời gian tập sự tại mỗi tổ chức hành nghề công chứng ít nhất là 03 tháng.

Theo đó, người tập sự thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức hành nghề công chứng nếu thời gian mỗi nơi tập sự ít nhất là 03 tháng theo quy định trên. Trường hợp thời gian tập sự tại mỗi tổ chức ít hơn 03 tháng thì không được tính vào tổng thời gian tập sự.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin