Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề Quản tài viên phải thông báo cho cơ quan thẩm quyền trong thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề Quản tài viên phải thông báo trong bao lâu? Thay đổi danh sách quản tài viên trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có phải thông báo không? Em thực tập tại doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản em có thắc mắc là khi quản tài viên thay đổi thông tin đăng ký hành nghề sẽ phải thông báo lại trong thời gian bao lâu? Nếu danh sách quản tài viên tại doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có thay đổi thì doanh nghiệp đó có cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề Quản tài viên phải thông báo trong bao lâu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản như sau:

1. Khi có thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thay đổi, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên đăng ký hành nghề.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì khi có thay đổi trong hồ sơ đăng ký quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh trong thời gian 07 ngày kể từ khi bạn có thay đổi đến Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi đăng ký hành nghề.

Thay đổi danh sách quản tài viên trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có phải thông báo không?

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về việc thay đổi danh sách quản tài viên như sau:

2. Khi có thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hành nghề.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Trong trường hợp doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký hành nghề cho người được bổ sung. Trình tự, thủ tục đăng ký cho những người được bổ sung vào danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 của Nghị định này.

Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp quản lý, thành lý tài sản thay đổi về danh sách quản tài viên thì phải thông báo bằng văn bản điều chỉnh đến Sở Tư pháp tỉnh qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.