Văn phòng đại diện doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành nghề được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Văn phòng đại diện doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành nghề được không? Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong hoạt động hành nghề có những nghĩa vụ gì? Tôi là nhân viên tại văn phòng đại diện tôi muốn hỏi là khi khách hàng tìm đến văn phòng đại diện thì chỗ chúng tôi có thể thực hiện các dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản cho khách hàng không hay chỉ có doanh nghiệp mới có thể thực hiện? Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong hoạt động hành nghề có những nghĩa vụ gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Văn phòng đại diện doanh nghiệp thanh lý tài sản có hành nghề được không?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản như sau:

1. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật Phá sản. Việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về phá sản.

2. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cử ít nhất 01 Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình hành nghề tại chi nhánh.

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính; trong trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đó có trụ sở.

3. Sở Tư pháp lập danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản sẽ không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong hoạt động hành nghề có những nghĩa vụ gì?

Theo Điều 13 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong hoạt động hành nghề như sau:

1. Quản lý Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động nghề nghiệp do Quản tài viên mà doanh nghiệp cử quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định này.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm xem xét, ký các văn bản do Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình thực hiện.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hành nghề về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin