Thẩm quyền trong lĩnh vực kiểm tra nội bộ về công tác quản lý tài chính của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như thế nào?

Ngày hỏi:06/05/2022

Thẩm quyền trong lĩnh vực kiểm tra nội bộ về công tác quản lý tài chính của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Thẩm quyền trong lĩnh vực kiểm tra nội bộ về công tác quản lý tài chính của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẩm quyền trong lĩnh vực kiểm tra nội bộ về công tác quản lý tài chính của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về Thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

a) Phê duyệt kế hoạch chi tiết kiểm tra nội bộ về công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản công, đấu thầu, ấn chỉ và quản lý đầu tư xây dựng tại các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan do Cục Tài vụ - Quản trị chủ trì theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

b) Phê duyệt kế hoạch chi tiết kiểm tra nội bộ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

c) Quyết định kiểm tra nội bộ đột xuất các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thẩm quyền trong lĩnh vực kiểm tra nội bộ về công tác quản lý tài chính của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều trên quy định thẩm quyền của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như sau:

2. Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị

a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra nội bộ hàng năm theo kế hoạch đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt;

b) Thực hiện kiểm tra nội bộ về quản lý tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản công, đấu thầu, ấn chỉ và quản lý đầu tư xây dựng tại các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan theo kế hoạch chi tiết đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt;

c) Ban hành thông báo kết quả kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc được kiểm tra do Cục Tài vụ - Quản trị tổ chức thực hiện;

d) Kiểm tra công tác thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra nội bộ tại các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan do Cục Tài vụ - Quản trị chủ trì thực hiện kiểm tra nội bộ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin