Nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của khuyến nông viên chính là gì?

Ngày hỏi:05/05/2022

Nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của khuyến nông viên chính (Mã số: V.03.09.25) là gì? Mong được giải đáp thắc mắc

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ của khuyến nông viên chính là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về nhiệm vụ khuyến nông viên chính (Mã số: V.03.09.25) như sau:

1. Nhiệm vụ

a) Đề xuất, xây dựng hoặc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông, chương trình, kế hoạch chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông.

b) Chủ trì xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về khuyến nông; báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến nông.

c) Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ về khuyến nông (đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình, tư vấn và dịch vụ về khuyến nông).

d) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến nông.

đ) Tham gia kiểm tra, đánh giá hoạt động về khuyến nông.

e) Theo dõi, phụ trách hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công theo quy định pháp luật.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của khuyến nông viên chính là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng khuyến nông viên chính (Mã số: V.03.09.25) như sau:

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin