Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân kéo dài bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân là bao nhiêu năm? Hội đồng quản trị có được xét kết nạp thành viên mới hay không? Tôi đang là giao dịch viên tại một quỹ tín dụng, anh chị cho tôi hỏi hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng có nhiệm kỳ bao nhiêu năm? Nếu có thành viên mới kết nạp thì hội đồng quản trị có quyền xét kết nạp hay không? Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân là bao nhiêu năm?

Tại Điều 81 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về hội đồng quản trị như sau:

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 thành viên.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít nhất là 02 năm và không quá 05 năm.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

...

Theo đó, nhiệm kỳ của hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân sẽ được quy định cu thể ở điều lệ quỹ tín dụng. Tuy nhiên, nhiệm kỳ phải ít nhất là 02 năm và không quá 05 năm.

Hội đồng quản trị có được xét kết nạp thành viên mới hay không?

Tại Điều 82 Luật các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị như sau:

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) theo nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên.

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) theo đề nghị của Tổng giám đốc (Giám đốc).

3. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên.

4. Chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh; phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo về kế hoạch hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội thành viên.

5. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và triệu tập Đại hội thành viên.

6. Tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật.

7. Xét kết nạp thành viên mới và giải quyết việc thành viên xin ra, trừ trường hợp khai trừ thành viên và báo cáo để Đại hội thành viên thông qua.

8. Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Đại hội thành viên.

...

Như vậy, Hội đồng quản trị có quyền được xét kết nạp thành viên mới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.