Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương là bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:04/05/2022

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương bao nhiêu năm? Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương có phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm? Chào luật sư, hiện nay tôi mới vào làm việc tại một Quỹ hợp tác xã địa phương thì không biết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là bao nhiêu năm? Tôi nghe nói Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương là do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm đúng không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương bao nhiêu năm?

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Nghị định 45/2021/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã như sau:

3. Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương do Đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 người gồm: Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách, có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 17 Nghị định này và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã địa phương;

c) Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã địa phương.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã địa phương có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ theo quy định trên.

Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương có phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm?

Theo Khoản 4 Điều trên quy định như sau:

4. Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương:

a) Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương do Đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín;

b) Kiểm soát viên hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bầu, bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ để giúp kiểm soát việc tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Quỹ và các nội dung khác có liên quan;

c) Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã địa phương;

d) Đại hội thành viên thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương, phù hợp với quy định tại Luật Hợp tác xã và Nghị định này.

Theo đó, Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã địa phương không phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, mà do Đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín theo quy định trên. 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin