Hồ sơ đăng ký làm chức sắc cho công dân Việt Nam được phong phẩm ở nước ngoài gồm những giấy tờ gì?

Ngày hỏi:04/05/2022

Hồ sơ đăng ký làm chức sắc cho công dân Việt Nam được phong phẩm ở nước ngoài gồm những gì? Công dân Việt Nam ở nước ngoài được phong phẩm chức sắc có được dùng để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hồ sơ đăng ký làm chức sắc cho công dân Việt Nam được phong phẩm ở nước ngoài gồm những gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài như sau:

1. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên, địa bàn phụ trách, phẩm vị, chức vụ của người được đăng ký ở nước ngoài và ở Việt Nam;

b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăng ký;

c) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được đăng ký;

d) Văn bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt động của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

Như vậy, công dân Việt Nam được phong phẩm ở nước ngoài phải gửi hồ sơ đăng ký bao gồm những giấy tờ trên đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương để làm chức sắc, chức việc.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài được phong phẩm chức sắc có được dùng để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam không?

Theo Khoản 3 Điều trên quy định như sau:

3. Công dân Việt Nam đăng ký làm chức sắc, chức việc được hoạt động tôn giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc đăng ký.

Theo đó, công dân Việt Nam đăng ký làm chức sắc được hoạt động tôn giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc đăng ký.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin