Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài sản công trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan như nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài sản công trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan như thế nào? Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài sản công trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan như thế nào?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý tài sản công như sau:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a) Ban hành, hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng, xử lý tài sản công theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan:

a) Cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng, xử lý tài sản công cho phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị để thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị;

b) Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong phạm vi quản lý của đơn vị;

c) Chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Tổng cục Hải quan ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị mình (trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý) theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định trên về thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

a) Hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để thực hiện thống nhất trong phạm vi Tổng cục Hải quan;

b) Quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm B phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng và chủ trương đầu tư xây dựng dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Cục Tài vụ - Quản trị là đơn vị tham mưu, thẩm định và tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng xem xét quyết định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.