Quy chế quản lý tài chính của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy chế quản lý tài chính của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm những nội dung cơ bản gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy chế quản lý tài chính của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Vốn điều lệ, huy động vốn và đầu tư vốn ra bên ngoài;

b) Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định, quản lý tài sản;

c) Doanh thu của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm: doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (doanh thu từ hoạt động niêm yết, doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán, doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh, doanh thu từ hoạt động đấu thầu trái phiếu, doanh thu từ hoạt động đấu giá chứng khoán, doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch và doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác); doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ (doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin, doanh thu từ dịch vụ hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và doanh thu từ dịch vụ khác); doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh liên quan đến hoạt động đấu giá chứng khoán;

d) Chi phí của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

đ) Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ;

e) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Khoản 3 Điều này quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

a) Tiêu chí và căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và xếp loại doanh nghiệp;

b) Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp;

c) Khi tính toán các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, công ty con được loại trừ các yếu tố khách quan như đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này;

d) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giao dịch chứng khoán "