Trình tự và thủ tục của Cấp biển Xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe quân sự

Ngày hỏi:28/04/2022

Trình tự, thủ tục của Cấp biển Xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe quân sự như thế nào? Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo lái xe quân sự là gì?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trình tự, thủ tục của Cấp biển Xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe quân sự như thế nào?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 170/2021/TT-BQP quy định trình tự, thủ tục của Cấp biển Xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe quân sự như sau:

1. Điều kiện, hồ sơ cấp biển “Xe tập lái”:

a) Điều kiện: Xe tập lái phải đủ tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 4 Điều 11 Thông tư này;

b) Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cấp biển “Xe tập lái” kèm theo danh sách xe đề nghị cấp biển; bản sao “Giấy phép xe tập lái” do Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật cấp còn hiệu lực.

2. Trình tự thực hiện

a) Cơ sở đào tạo lập hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này gửi đến Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp biển “Xe tập lái” theo quy định.

Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo lái xe quân sự là gì?

Căn cứ Điều 16 Thông tư trên quy định về mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo lái xe quân sự như sau:

Đào tạo quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động hợp đồng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về tuổi đời, thời gian công tác, sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị theo quy định của Bộ Quốc phòng trở thành người lái xe quân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin