Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?

Ngày hỏi:26/04/2022

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Công tác lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Căn cứ Điều 7 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý ban hành kèm Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án như sau:

Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công. Đối với dự án có cấu phần xây dựng được thực hiện như sau:

1. Việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án (trừ dự án quan trọng quốc gia và dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài).

b) Đối với nhiệm vụ, dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài và nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện như sau: Cơ quan, tổ chức được giao chuẩn bị dự án lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị dự án; Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT chủ trì thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều này, trình Bộ GTVT phê duyệt.

c) Trường hợp không có cơ quan chuyên môn về môi trường trực thuộc, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án lấy ý kiến Vụ Môi trường về nhiệm vụ, dự toán công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở thẩm định, phê duyệt.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án theo quy định làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc lấy ý kiến Vụ Môi trường về nhiệm vụ, dự toán công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện như quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

3. Đối với dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án:

Đơn vị được giao chuẩn bị dự án tổ chức lập, trình Bộ GTVT tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án như sau:

a) Đối với bước lập chủ trương đầu tư: Vụ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì thẩm định, trình Bộ GTVT phê duyệt.

b) Đối với bước lập dự án đầu tư: Vụ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì thẩm định đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT chủ trì thẩm định đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại. Vụ Môi trường phối hợp với Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ GTVT phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; ủy quyền cho Ban Quản lý dự án phê duyệt đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ GTVT.

Công tác lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 6 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý ban hành kèm Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 về công tác lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

2. Đối với dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư do đơn vị mình quản lý theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp Bộ GTVT làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án:

a) Đơn vị được giao chuẩn bị dự án lập, trình Bộ GTVT tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

b) Vụ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì tham mưu công tác lựa chọn nhà thầu đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Cục QLXD chủ trì tham mưu đối với các dự án còn lại sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin