Ai có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của CQNN do Bộ GTVT quản lý dành để đầu tư?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước do Bộ GTVT quản lý dành để đầu tư. Thẩm quyền thẩm định dự án, điều chỉnh dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước do Bộ GTVT quản lý dành để đầu tư

Căn cứ Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý ban hành kèm Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư như sau:

1. Bộ trưởng quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước do Bộ GTVT quản lý.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định phê duyệt dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do đơn vị mình quản lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp các dự án quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có sử dụng nguồn vốn của ngân sách nhà nước thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 4 của quy định này.

Thẩm quyền thẩm định dự án, điều chỉnh dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 6 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý ban hành kèm Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 về thẩm quyền thẩm định dự án, điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công. Việc thẩm định dự án, điều chỉnh dự án đầu tư có cấu phần xây dựng được thực hiện như sau:

1. Đối với dự án do Bộ trưởng quyết định đầu tư: Vụ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT chủ trì thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại.

2. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ GTVT, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Hội đồng thẩm định Nhà nước trong công tác thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư do mình chủ trì tham mưu (Vụ Kế hoạch- Đầu tư chủ trì tham mưu đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT chủ trì tham mưu các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại).

3. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với các dự án khác thuộc thẩm quyền thẩm định của của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì thẩm định đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT chủ trì thẩm định đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

5. Cục trưởng các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải, Viện trưởng các Viện, Hiệu trưởng các Trường tổ chức thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư được phân cấp quyết định đầu tư: Trình Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Vụ Môi trường, Vụ An toàn giao thông thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ GTVT (trừ các nội dung thuộc chuyên ngành quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải và các Trường, Viện) theo quy định pháp luật về xây dựng và quy định tại Quyết định này; tổ chức thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, ý kiến của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan (nếu có) và quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

6. Vụ Khoa học-Công nghệ phối hợp với Vụ Kế hoạch-Đầu tư hoặc Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT thẩm định về công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng quyết định chủ trương đầu tư. Giao Vụ Khoa học-Công nghệ thẩm định về công nghệ đối với dự án do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Đầu tư dự án "