Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế hằng năm

Ngày hỏi:26/04/2022

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm, Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm đối với dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm đối với dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Căn cứ Điều 3 Thông tư 58/2021/TT-BQP các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm đối với dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế như sau:

Đơn vị (trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bằng nguồn lực của đơn vị theo các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định số 26/2021/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất.

Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm đối với dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Căn cứ Điều 4 Thông tư này các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm đối với dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế như sau:

1. Đơn vị tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết theo phương án xử lý được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (sau đây viết gọn là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo) sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo phương án sử dụng đất được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

3. Doanh nghiệp quân đội sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo phương án xử lý hoặc phương án sử dụng đất được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; doanh nghiệp quân đội thuộc danh mục cổ phần hóa, thoái vốn được tiếp tục sử dụng đất quốc phòng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 132/2020/QH14.

4. Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng cử Người đại diện, công ty cổ phần đang sử dụng đất quốc phòng theo hợp đồng thuê đất, hợp đồng sử dụng đất đã ký với Bộ Quốc phòng trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 132/2020/QH14, tiếp tục nộp tiền sử dụng đất hằng năm theo hợp đồng đã ký và theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị quyết số 132/2020/QH14.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.