Thế chấp tàu biển có cần phải lập thành văn bản hay không?

Ngày hỏi:25/04/2022

Thế chấp tàu biển có cần phải lập thành văn bản? Tàu biển đang thế chấp có được bán cho người khác hay không? Anh chị cho tôi hỏi tôi đang chuẩn bị thế chấp tàu biển để lấy vốn làm ăn, như vậy thì có cần phải lập văn bản khi thế chấp hay không? Nhờ anh chị giúp đỡ. cảm ơn anh chị rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thế chấp tàu biển có cần phải lập thành văn bản?

Tại Điều 37 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 có quy định về việc thế chấp tàu biển Việt Nam như sau:

1. Thế chấp tàu biển là việc chủ tàu dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và không phải chuyển giao tàu biển đó cho bên nhận thế chấp.

2. Chủ tàu có quyền thế chấp tàu biển Việt Nam thuộc sở hữu của mình cho bên nhận thế chấp theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản. Việc thế chấp tàu biển Việt Nam được thực hiện theo pháp luật Việt Nam.

4. Các quy định về thế chấp tàu biển cũng được áp dụng đối với việc thế chấp tàu biển đang đóng.

Căn cứ theo quy định hiện hành, thì hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản.

Tàu biển đang thế chấp có được bán cho người khác hay không?

Điều 38 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 có quy định về nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam như sau:

1. Tàu biển đang thế chấp không được chuyển quyền sở hữu, nếu không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp tàu biển.

2. Tàu biển thế chấp phải được chủ tàu mua bảo hiểm, trừ trường hợp trong hợp đồng thế chấp có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp bên nhận thế chấp đã chuyển toàn bộ hoặc một phần quyền của mình đối với khoản nợ được bảo đảm bằng tàu biển thế chấp cho người khác thì việc thế chấp tàu biển đó được chuyển tương ứng.

4. Một tàu biển có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thứ tự ưu tiên của các thế chấp được xác định trên cơ sở thứ tự đăng ký thế chấp tương ứng trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

...

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì tàu biển đang thế chấp không được chuyển quyền sở hữu (bán cho người khác). Chỉ được bán tàu biển khi có sự đồng ý của bên nhận thế chấp tàu biển.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.