Tiền thưởng của kiểm soát viên có được tính vào chi phí kinh doanh của công ty không? Kiểm soát viên có những trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:25/04/2022

Tiền thưởng của kiểm soát viên có được tính vào chi phí kinh doanh của công ty không? Kiểm soát viên có những trách nhiệm gì? Doanh nghiệp tôi chi tiền thưởng với mức rất cao cho kiểm soát viên, tôi muốn hỏi là khoản tiền thưởng cho kiểm soát viên có được tính vào chi phí kinh doanh của công ty để tính thuế không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiền thưởng của kiểm soát viên có được tính vào chi phí kinh doanh của công ty không?

Căn cứ theo Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên:

1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì tiền thưởng của Kiểm soát viên công ty bạn sẽ thuộc trường hợp được tính vào chi phí kinh doanh nhưng phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Kiểm soát viên có những trách nhiệm gì?

Theo Điều 173 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của Kiểm soát viên như sau:

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin