Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử

Ngày hỏi:23/04/2022

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Quy trình quản lý hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Quyết định 1447/QĐ-TCT năm 2021 việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử như sau:

a) Tiếp nhận và rà soát sơ bộ về hồ sơ đăng ký:

Sau khi nhận được hồ sơ (văn bản đề nghị kết nối trực tiếp của doanh nghiệp/tổ chức và các tài liệu liên quan), trong thời gian 03 ngày làm việc, Cục Thuế DNL rà soát sơ bộ tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện về số lượng hóa đơn sử dụng và danh sách công ty con (nếu có) đồng thời cập nhật trạng thái đã nhận được hồ sơ đề nghị kết nối trực tiếp của doanh nghiệp/tổ chức trên Hệ thống HĐĐT.

Trường hợp doanh nghiệp/tổ chức không đủ điều kiện để kết nối trực tiếp với CQT, Cục Thuế DNL trả lời bằng văn bản không chấp thuận đăng ký và gửi cho doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp đồng thời cập nhật trạng thái từ chối kết nối trực tiếp của doanh nghiệp/tổ chức trên Hệ thống HĐĐT.

Trường hợp doanh nghiệp/tổ chức đủ điều kiện để kết nối trực tiếp, Cục Thuế DNL chuyển danh sách cho Cục CNTT để tổ chức kết nối, kiểm thử hệ thống và thông báo đầu mối của Tổng cục Thuế là Cục CNTT để doanh nghiệp/tổ chức liên hệ thống nhất các nội dung kết nối, kiểm thử hệ thống.

b) Tổ chức kết nối, kiểm thử hệ thống:

Trong thời gian 10 ngày làm việc, Cục CNTT tổ chức kết nối, kiểm thử hệ thống với doanh nghiệp/tổ chức đăng ký kết nối trực tiếp. Kết quả kết nối kỹ thuật được ghi nhận bằng biên bản.

Sau khi hoàn tất việc kết nối kỹ thuật, Cục CNTT thông báo kết quả cho Cục Thuế DNL.

c) Trả lời văn bản về việc kết nối trực tiếp cho doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp:

Trên cơ sở kết quả kết nối kỹ thuật của Cục CNTT, trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục Thuế DNL có văn bản trả lời doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp (chấp thuận/không chấp thuận) và gửi cho đơn vị.

Trường hợp các doanh nghiệp/tổ chức được CQT chấp nhận kết nối trực tiếp thì Cục Thuế DNL chuyển văn bản cho Cục CNTT để thực hiện cấp tài khoản kết nối, truyền nhận dữ liệu cho đơn vị/tổ chức theo quy định tại Mục 5 Quy trình. Bộ phận CNTT của TCT cập nhật danh sách doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp trên Hệ thống HĐĐT.

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử

Căn cứ Khoản 2 Điều này việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử như sau:

a) Tiếp nhận, rà soát sơ bộ hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp:

Sau khi nhận được hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp (văn bản đề nghị thay đổi thông tin và các tài liệu liên quan đính kèm), trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục Thuế DNL rà soát sơ bộ tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Thuế DNL đề nghị doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp yêu cầu bổ sung hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp không bổ sung hồ sơ, Cục Thuế DNL trả lời bằng văn bản về việc không chấp thuận thay đổi và gửi cho đơn vị.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Thuế DNL thực hiện bước tiếp theo.

b) Rà soát và xử lý hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp:

Trường hợp các nội dung thay đổi không làm ảnh hưởng đến việc kết nối như thay đổi danh sách công ty con truyền nhận, Cục Thuế DNL cập nhật trên Hệ thống HĐĐT.

Trường hợp nội dung thay đổi liên quan đến hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp, trong thời gian 01 ngày làm việc, Cục Thuế DNL chuyển danh sách cho Cục CNTT. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục CNTT rà soát các nội dung thay đổi kỹ thuật, đánh giá ảnh hưởng và phối hợp với doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp để thống nhất kế hoạch và thực hiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử khả năng nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn (nếu cần). Kết quả kết nối kỹ thuật được ghi nhận bằng biên bản.

Sau khi hoàn tất việc kết nối kỹ thuật, Cục CNTT thông báo kết quả cho Cục Thuế DNL để trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận thay đổi của đơn vị.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.