Thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao nhiêu điểm mới đạt yêu cầu?

Ngày hỏi:19/04/2022

Thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao nhiêu điểm mới đạt? Thời hạn để phúc tra bài kiểm tra viết kết quả tập sự hành nghề luật sư là bao nhiêu ngày? Cho tôi hỏi điểm đạt bài thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là bao nhiêu? Muốn phúc tra lại bài kiểm tra thì trong thời hạn bao nhiêu ngày gửi đơn phúc tra?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao nhiêu điểm mới đạt?

Căn cứ Khoản 6 Điều 25 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về chấm điểm kiểm tra như sau:

Thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khi mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm công bố kết quả kiểm tra và thông báo cho Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư nơi có người tập sự tham dự kiểm tra.

Như vậy, thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên đối với mỗi bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư để được công nhận đạt kết quả theo như quy định trên.

Thời hạn để phúc tra bài kiểm tra viết kết quả tập sự hành nghề luật sư là bao nhiêu ngày?

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về phúc tra kiểm tra bài viết:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm ít nhất 02 thành viên. Người đã tham gia Ban Phách và Ban Chấm thi viết không được tham gia Ban Phúc tra.

3. Cách thức tiến hành chấm phúc tra được áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Thông tư này. Trong trường hợp phúc tra bài kiểm tra lệch nhau từ 10 điểm trở lên hoặc chênh lệch 05 điểm nhưng là điểm ranh giới giữa trượt và đỗ thì Hội đồng kiểm tra tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các thành viên chấm kiểm tra và thành viên phúc tra (có ghi biên bản) đối với các bài kiểm tra của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Điểm phúc tra được Trưởng Ban Phúc tra trình Chủ tịch Hội đồng kiểm tra ký phê duyệt là điểm chính thức của bài kiểm tra.

4. Hội đồng kiểm tra công bố kết quả phúc tra và thông báo cho người có đơn phúc tra, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư nơi có người có đơn phúc tra.

Theo đó, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.