Nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số TN và MT nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số quy định thế nào?

Ngày hỏi:16/04/2022

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và Tài nguyên và Môi trường nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số quy định thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trong Tài nguyên và Môi trường nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số

Theo Mục VII Phần B Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm thực hiện chiến lực quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số Tài nguyên và Môi trường nhằm phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực như sau:

VII

Phát triển kinh tế số Tài nguyên và Môi trường

1

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2025

2

Xây dựng và tổ chức triển khai hạ tầng số, nền tảng dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường, ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu đất đai quốc gia, bản đồ số quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2025

3

Xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2025

4

Mở mới, triển khai đào tạo chuyên ngành về khoa học dữ liệu, chuyển đổi số tài nguyên và môi trường tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2030

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số

Theo Mục VIII Phần B Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm thực hiện chiến lực quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực như sau:

VIII

Phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương

1

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và xã hội số trong ngành, lĩnh vực, địa phương

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2022 - 2025

2

Xây dựng và tổ chức triển khai Nền tảng dữ liệu số ngành, lĩnh vực, địa phương

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2022 - 2025

3

Xây dựng và tổ chức triển khai Nền tảng số chuyên ngành, nền tảng quản trị và kinh doanh theo từng lĩnh vực phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành, lĩnh vực, địa phương

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2022 - 2025

4

Tổ chức triển khai đào tạo kỹ năng số chuyên ngành cho lực lượng lao động trong ngành, lĩnh vực, địa bàn

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2022 - 2030

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.