Nhiệm vụ phát triển kinh tế số thương mại, công nghiệp và năng Iượng nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số?

Ngày hỏi:16/04/2022

Xin giải đáp thắc mắc sau: Nhiệm vụ phát triển kinh tế số thương mại, công nghiệp và năng Iượng nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số thương mại nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số

Theo Tiểu mục V.I Mục V Phần B Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm thực hiện chiến lực quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ phát triển kinh tế số thương mại nhằm phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực như sau:

V

Phát triển kinh tế số thương mại, công nghiệp và năng Iượng

V.1

Thương mại

1

Tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia theo các giai đoạn

Bộ Công Thương

2022 - 2025

2

Quản lý, giám sát hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử; chống hàng gian, hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử trực tuyến

Bộ Công Thương

2022 - 2025

3

Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình thúc đẩy thương mại điện tử tại các vùng nông thôn có tiềm năng phát triển dựa trên các nền tảng thương mại số của Việt Nam

Bộ Công Thương

2022 - 2030

4

Hỗ trợ người dân đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên các sàn thương mại điện tử để mỗi một người dân là một doanh nhân

Bộ Công Thương; Bộ TT&TT

2022 - 2025

5

Phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị

Bộ Công Thương

2022 - 2025

6

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương

Bộ Công Thương

2022 - 2025

7

Tăng cường xây dựng hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử

Bộ Công Thương

2022 - 2025

8

Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về thương mại điện tử tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành công thương

Bộ Công Thương; Bộ GD và ĐT

2022 - 2030

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số công nghiệp và năng Iượng nhằm phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số

Theo Tiểu mục V.2 Mục V Phần B Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm thực hiện chiến lực quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ phát triển kinh tế số công nghiệp và năng Iượng nhằm phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực như sau:

V.2

Công nghiệp và Năng lượng

1

Hoàn thiện hành lang, hệ thống pháp lý tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế số công nghiệp

Bộ Công Thương

2022 - 2024

2

Xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Bộ Công Thương

2022 - 2025

3

Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số kết nối doanh nghiệp sản xuất với các chuyên gia công nghệ và các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp

Bộ Công Thương

2022 - 2025

4

Xây dựng các chỉ tiêu thống kê và tổ chức khảo sát định kỳ đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp công nghiệp về chuyển đổi số sang mô hình nhà máy thông minh

Bộ Công Thương

2022 - 2025

5

Xây dựng và hình thành các trung tâm/viện nghiên cứu về công nghệ phục vụ sản xuất, chú trọng đến việc chuyển đổi số đối với các công nghệ nguồn, công nghệ lõi của ngành sản xuất, chế biến chế tạo

Bộ Công Thương

2022 - 2025

6

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực năng lượng

Bộ Công Thương

2022 - 2024

7

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam

Bộ Công Thương

2022 - 2025

8

Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành công thương

Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo

2022 - 2030

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin