Không đạt kiểm tra tập sự hành nghề luật sư thì có phải đăng ký tập sự lại?

Ngày hỏi:16/04/2022

Không đạt kiểm tra tập sự hành nghề luật sư có phải đăng ký tập sự lại? Thời gian làm bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là bao lâu? Em đã bị rớt 2 lần liên tiếp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư rồi thì có bắt buộc phải đăng ký tập sự lại từ đầu không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Không đạt kiểm tra tập sự hành nghề luật sư có phải đăng ký tập sự lại?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

1. Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

a) Người hoàn thành thời gian tập sự theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư này;

b) Người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước đó;

c) Người có Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực.

2. Những người sau đây không đủ điều kiện tham dự kiểm tra:

a) Người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này mà vẫn đăng ký tập sự;

b) Người có hành vi khai gian dối trong hồ sơ tham dự kiểm tra;

c) Người đăng ký tập sự lại khi chưa hết 01 năm, kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ việc tập sự hành nghề luật sư từ 03 tháng đến 06 tháng có hiệu lực hoặc chưa hết 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý kỹ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư có hiệu lực.

3. Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự lập danh sách, đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với những trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

4. Người đạt yêu cầu kiểm tra được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Sau thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận, người đạt yêu cầu kiểm tra không đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này.

5. Người không đạt yêu cầu trong 03 kỳ kiểm tra kết quả tập sự thì không được tham dự kiểm tra và phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Theo đó người không đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự 3 kỳ liên tiếp thì phải đăng ký tập sự lại theo quy định. Đối với trường hợp không đạt 2 kỳ liên tiếp thì vẫn có thể tiếp tục tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sư.

Thời gian làm bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 10/2021/TT-BTP về hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành.

- Kiểm tra viết bao gồm hai bài kiểm tra:

Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ nhất là 180 phút.

Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ hai là 90 phút.

- Kiểm tra thực hành:

Thí sinh trình bày, bảo vệ quan điểm về một vụ, việc tự chọn mà mình tham gia trong thời gian tập sự và trả lời câu hỏi của thành viên Ban Chấm thi thực hành có liên quan đến vụ, việc.

Như vậy, thời gian làm bài kiểm tra đối với bài thứ nhất là 180 phút, thời gian làm bài kiểm tra thứ 2 là 90 phút, tổng thời gian hai bài là 270 phút.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin