Công ty cổ phần phải có bao nhiêu cổ đông sáng lập? Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần phải đáp ứng những điều kiện nào?

Ngày hỏi:15/04/2022

Công ty cổ phần phải có bao nhiêu cổ đông sáng lập? Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần phải đáp ứng những điều kiện gì? Doanh nghiệp tư nhân được chuyển thành công ty cổ phần không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty cổ phần phải có bao nhiêu cổ đông sáng lập?

Em đang dự định cùng một vài người bạn thành lập công ty chuyên về sản xuất phần mềm. Nhờ luật sư làm rõ vấn đề nếu em thành lập công ty loại hình cổ phần thì phải có bắt buộc bao nhiêu cổ đông sáng lập ạ?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

Theo quy định này, trường hợp sắp tới anh muốn thành lập công ty cổ phần thì khi mới thành lập, công ty anh phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập.

Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Theo quy định về pháp luật doanh nghiệp mới thì Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;

- Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; thành viên Hội đồng thành viên của công ty; Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của công ty;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một số ngành nghề nhất định và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.

Doanh nghiệp tư nhân được chuyển thành công ty cổ phần không?

Doanh nghiệp tư nhân của em chuyên kinh doanh hàng nông sản, nay muốn mở rộng quy mô, nhiều người đầu tư hơn nên muốn chuyển thành công ty cổ phần được không?

Trả lời:

Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân như sau:

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển thành công ty cổ phần nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Đây cũng chính là điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, luật cũ chỉ cho phép doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty TNHH (Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin