Quy định về điều kiện tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội đối với nhân viên kỹ thuật?

Ngày hỏi:14/04/2022

Điều kiện tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội? Trách nhiệm của Tổng cục kỹ thuật trong quá trình kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội đối với nhân viên kỹ thuật?

Theo quy định tại Điều 24 Quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 về điều kiện tạm hoãn kiểm tra như sau:

Nhân viên kỹ thuật đến thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, không tham dự kiểm tra vì có lý do chính đáng, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận. Việc kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên kỹ thuật được tạm hoãn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định.

Trách nhiệm của Tổng cục kỹ thuật trong quá trình kiểm tra trình độ kỹ năng nghề

Căn cứ Điều 19 Quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 quy định về trách nhiệm của Tổng cục Kỹ thuật như sau:

1. Chỉ đạo chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và ban hành chương trình, nội dung huấn luyện lý thuyết chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành hằng năm theo trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên kỹ thuật các ngành, nghề.

2. Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác huấn luyện, tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề đối với nhân viên kỹ thuật toàn quân.

3. Tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của cơ quan, đơn vị toàn quân.

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên ngành kỹ thuật kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề thuộc chuyên ngành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin