Quy định về điều kiện của cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội là gì?

Ngày hỏi:14/04/2022

Quy định về điều kiện của cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội. Quy định về điều kiện thành viên Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về điều kiện của cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội

Căn cứ Điều 22 Quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 quy định về điều kiện của cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề như sau:

1. Bảo đảm nhân lực

Đối với một trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật của mỗi nghề, có ít nhất 02 (hai) người đạt điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 Quy định này mới được tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, trong đó, phải có người đang làm việc tại cơ sở được giao nhiệm vụ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Bảo đảm cơ sở vật chất

a) Mặt bằng phòng huấn luyện kỹ thuật, nhà xưởng bảo đảm đủ diện tích để tổ chức kiểm tra.

b) Đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thực hành, phương tiện đo, phương tiện kiểm tra và vật tư kỹ thuật để tiến hành kiểm tra theo từng loại trình độ, phù hợp với chức danh nghề và tương ứng số lượng nhân viên kỹ thuật tham dự kiểm tra.

Quy định về điều kiện thành viên Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội

Theo quy định tại Điều 23 Quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 về điều kiện thành viên Ban giám khảo như sau:

1. Căn cứ vào số lượng nhân viên kỹ thuật của một kỳ kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề và điều kiện quy định tại khoản 2, 3 Điều này. Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định số lượng, danh sách Ban giám khảo.

2. Điều kiện chung:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Đáp ứng được một trong các điều kiện cụ thể quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Điều kiện cụ thể:

a) Ban giám khảo kiểm tra trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao cấp, phải có trình độ đại học trở lên, tương ứng với ngành, nghề được giao nhiệm vụ kiểm tra. Trường hợp Ban giám khảo kiểm tra chỉ đạt trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao đẳng, phải có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề;

b) Ban giám khảo kiểm tra trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật trung cấp và sơ cấp, phải có trình độ từ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề được giao nhiệm vụ kiểm tra. Trường hợp Ban giám khảo kiểm tra chỉ đạt trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật trung cấp, phải có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề;

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin