Trợ giúp viên pháp lý không tham gia tố tụng có bị thu hồi thẻ hay không?

Ngày hỏi:14/04/2022

Trợ giúp viên pháp lý không tham gia tố tụng có bị thu hồi thẻ không? Có thể cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi bị miễn nhiệm, thu hồi không? Tôi là trợ giúp viên pháp lý hoạt động tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã không tham gia tố tụng vụ việc hơn 1 năm thì có bị thu hồi thẻ của mình không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trợ giúp viên pháp lý không tham gia tố tụng có bị thu hồi thẻ không?

Căn cứ Điều 22 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý như sau:

1. Trợ giúp viên pháp lý bị miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn làm trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19 của Luật này;

b) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

c) Chuyển công tác khác hoặc thôi việc theo nguyện vọng;

d) Không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;

đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên hoặc cách chức do thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b, đ hoặc e khoản 1 Điều 6 của Luật này;

e) Đang bị cấm hành nghề trong thời gian nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý đối với người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý bao gồm:

a) Văn bản của Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh trợ giúp viên pháp lý thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý.

Theo đó, trợ giúp viên pháp lý không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục thì sẽ bị thu miễn nhiệm, thu hồi thẻ. Trường hợp có lý do khách quan thì được xem xét không miễn nhiệm, thu hồi thẻ.

Có thể cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi bị miễn nhiệm, thu hồi không?

Theo quý định tại Khoản 3 Điều 21 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý như sau:

Người đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại các điểm a, c và e khoản 1 Điều 22 của Luật này được xem xét bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý quy định tại Luật này và lý do miễn nhiệm, thu hồi thẻ không còn.

Như vậy, trợ giúp viên pháp lý đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ vẫn có thể được xem xét bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định trên và lý do miễn nhiệm, thu hồi thẻ không còn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.